תקנון האתר

תקנון אתר מכון היצוא המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי

תנאי שימוש באתר

המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי (להלן: "מכון היצוא" או "המכון") מציע את השירותים והמידע בשירות מקוון זה / באתר האינטרנט (להלן: "השירותאו "האתר") בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

"משתמש" להלן משמעו: כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

 

השימוש באתר

 1. האתר נועד לספק לציבור הרחב, כמו גם לקהלי יעד מוגדרים (יצואנים ישראליים וכו') מידע ושירותים אודות פעילויותיו של המכון. נוסף על כך ובין היתר, עשוי המכון להפעיל - במסגרת האתר - פורומים ושאר אפיקי תקשורת בהם יתאפשר למשתמשים באתר להציג שאלות ו/או להביע דעה ו/או לקיים שיח עם המכון ו/או עם משתמשים אחרים באתר ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע (להלן: "תכני המשתמשים").
 2. התכנים באתר כלליים, ואינם מותאמים לצרכיו של מאן דהוא ספציפי.
 3. מכון היצוא עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני. עם זאת, המידע המופיע באתר הינו תלוי במקורות מהם מועבר אל המכון המידע, כאשר אין למכון אפשרות מעשית לאמת ולוודא כל מידע ספציפי. לאור האמור, המכון אינו נושא באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות האתר, ככל שתהיינה. לפיכך ברור למשתמש כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד מכון היצוא ו/או מי מטעמו בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם.
 4. חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
 5. המכון עשוי לשלב באתר תכנים כלכליים. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במכון היצוא ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. על כל משתמש המעוניין להשתמש בתכנים אלה לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת מחייבות לדבר או עניין כלשהו, לרבות לצורך עסקאות והתנהלות פיננסית, רכישת או מכירת ניירות ערך או מטבע חוץ וכיו'ב. אי לכך, כל שימוש או הסתמכות על תכנים כלכליים שימצאו באתר תיעשה על אחריות המשתמש בלבד.

 1. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

מכון היצוא לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. מכון היצוא אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מכון היצוא איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או אשר ירכשו באמצעותן.

 1. אלא אם נאמר אחרת, האתר, התכנים והשירותים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר ללא רשות מפורשת של מכון היצוא בכתב ומראש.
 2. המכון יהא רשאי - לפי שיקול דעתו הבלעדי - לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות כל תכן משתמשים באתר, וכן למנוע ממי מהמשתמשים באתר את ההרשמה ו/או את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו (כולם או חלקם).
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמשים במשאבי המחשוב של מכון היצוא מחויבים לשמור על החוקים המתייחסים להוצאת דיבה / לשון הרע. כתיבה, הצגה או העברה של חומר הסתה, מאיים, גזעני, או שיש בו שימוש בשפה מגונה או מאיימת, אסורים בתכלית האיסור. המשתמשים מוזהרים במיוחד כנגד משלוח הודעות הסתה, בין אם זהו חומר פוליטי או אחר. משתמש הנמצא בספק לגבי חומר מסוים (אם יש בו משום הסתה), חייב לפנות בעניין זה אל מינהלת האתר בדואר אלקטרוני, לכתובת: einatg@export.gov.il.

 

קישורים

 1. בשירות זה נמצאים קישורים ("links") אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלה, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
 2. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של מכון היצוא. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלקטרוניים אל אתרי צד ג' ומהם לא יתפרשו כהבעת תמיכה, אישור, המלצה, העדפה, או מתן חסות, במפורש או במשתמע, על-ידי מכון היצוא לגבי אותם מקורות/אתרים אחרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
 3. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהלת האתר (einatg@export.gov.il).

 

תכני המשתמשים

 1. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. ככל שתכני המשתמשים אמנם יפורסמו באתר, הרי שהדבר יעשה בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המכון, שיקבע, בין היתר, את מיקום פרסומם, אופן ומשך הצגתם וכיוצ"ב.
 2. המכון יהיה רשאי לבדוק את תכני המשתמשים, הן לפני והן אחרי פרסומם באתר.
 3. המכון אינו נושא בכל אחריות לתכני המשתמשים, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום בלבד. מובהר כי תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המכון או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 4. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, על המשתמש להקפיד שתכנים אלה ופרסומם יהיו חוקיים.
 5. מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות לו לפי כל דין, המכון רשאי לסרב לפרסם ו/או להסיר ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן שנמסר לפרסום לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. התכנים שנמסרו לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט.

 

פרטיות

המכון מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית הנוהגת באתר נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מומלץ לעקוב אחר שינויים שיוכנסו במדיניות הפרטיות (ככל שיוכנסו) מעת לעת.

 

קניין רוחני

 1. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי מכון היצוא, כולל אלה המתפרסמים באתר זה, שייכות למכון היצוא ו/או למי מטעמו. כמו כן, כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, מדגמים, סימני מסחר, הסודות המסחריים וסידור המידע שבו, הינם של מכון היצוא, או של צדדים שלישיים שמכון היצוא קיבל מהם רשיון שימוש כדין, למעט במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל אתר מכון היצוא באמצעות קישור, אשר אינם נושאים את לוגו המכון.

זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: ''החומר המוגן''), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

 1. המשתמש רשאי לעשות ''שימוש הוגן'' בחומר המוגן, לשימושו האישי בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין. ''שימוש הוגן'' כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לצטט את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיבוד, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ''ל ללא הסכמה מראש ובכתב של מכון היצוא.
 3. כמו כן, אין להשתמש בשם ו/או בלוגו של מכון היצוא לצרכי פרסומת, או לכלול את מכון היצוא כמשתמש של מוצר או שירות כלשהו, או כמקור למידע מחקרי אשר עליו מתבססת תכנית מסחרית או פרסום ו/או לכל מטרה אחרת, ללא אישור בכתב ומראש של המכון.

 

הגבלת אחריות וחבות

 1. השירות מוצע לציבור המשתמשים על אחריותם בלבד. כל החומרים, המידע והמוצרים מסופקים "כמות שהם" ("As is"), ללא אחריות או ערבות כלשהם,ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש. במידה המירבית המותרת על-פי דין, המכון מסיר מפורשות כל אחריות או מצג, מפורשים או משתמעים, בין על-פי דין ובין אחרת, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אחריות הנוגעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה של זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, המכון אינו מתחייב או ערב לכך שאתר זה יפעל ללא כל הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות. 
 2. כל הורדה או קבלה באופן אחר של חומרים, מידע או מוצרים המוצעים באתר הינה על-פי שיקול-דעתו הבלעדי של המשתמש ועל אחריותו בלבד, וכל משתמש יהא אחראי באופן בלעדי לכל נזק העלול להיגרם, לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב שלו.
 3. מכון היצוא עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי בפורום / באתר אינטרנט זה הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני, עם זאת הינו תלוי במקורות מהם מועבר אליו המידע, כאשר אין לו אפשרות מעשית לאמת ולוודא כל מידע ספציפי. לאור האמור מכון היצוא אינו נושא באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות השירות, ככל שתהיינה. ברור למשתמש לפיכך כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד מכון היצוא ו/או מי מטעמו בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם.
 4. בכל מקרה למכון לא תהיה חבות כלפי צד שהוא, בגין כל נזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, בקשר עם אתר זה, או לכל שימוש שהוא באתר זה או בכל אתר או משאב המקושר או המופנה דרך אתר זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים אובדן נתונים וכיו'ב.
 5. על חומרים, מידע, מוצרים, ושירותים מסוימים, המוצעים באמצעות אתר זה עשויים לחול תנאים, התניות והודעות נוספים או אחרים, אשר במקרה של סתירה כלשהי בינם לבין תנאי שימוש אלו, יגברו על תנאי שימוש אלו.
 6. השימוש במידע ו/או בשירות אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי ו/או טיפול מקצועי אחר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מכון היצוא לא ישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי, ככל שייגרם, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות. מכון היצוא – לרבות עובדיו ו/או נציגים מטעמו.

 שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את מכון היצוא, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, המשתמש ישפה את מכון היצוא, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 

 

 

Spamming

המונח Spamming מתייחס למשלוח דואר לא רצוי או לא מבוקש למשתמש יחיד או רבים. הדואר יכול להיות בכל נושא שהוא, כל זמן שהנמען לא ביקש אותו, או לא השאיר את כתובת ה- Email שלו למשלוח - דואר כזה נכלל במונח Spamming. תנאי השימוש של אתר זה אוסרים על Spamming.

 

שינוי ותקלות באתר, והפסקת השירות

 1. מכון היצוא אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא כל הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מכון היצוא או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכת תקשורת, אצל מכון היצוא או אצל מי מספקיו.
 2. מכון היצוא יהא רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, הכולל את מראהו, היקפו, תוכנו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא כל צורך לתת על כך הודעה מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם; שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכד' בגין ביצועים, שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מכון היצוא בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מכון היצוא רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירות באמצעות אתר זה, כולו או מקצתו. המכון יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירות המתוכננת לפחות 14 יום מראש. עם הפסקת השירות יחזיק המכון את החומר הכלול באתר למשך 30 ימים נוספים, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 4. בכל מקרה של תקלה באתר, יש להודיע מייד למנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני (einatg@export.gov.il).

 

חבות המשתמש

עצם השימוש באתר ו/או בשירות ופעילות המשתמש בו מעידים על הסכמתו של המשתמש והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלהלן:

 1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן.
 2. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בשירות באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
 3. המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר וירוסים ו/או סוסים טרויאניים ו/או שאר קבצים מזיקים.
 4. על המשתמש לנהוג לפי כללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט, המוכרים כ- "Netiquette"; מידע זה מופיע ב- "The Netiquette Homepage".
 5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מכון היצוא, במקרים בהם מכון היצוא יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלו ו/או כל דין, יהא מכון היצוא רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי ההתנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים, אשר יוכיחו, להנחת דעתו של מכון היצוא, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר מכון היצוא ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או זכויותיו.

 

פיקוח ובקרה

 1. מינהלת האתר רשאית לעקוב ולפקח על אופן השימוש של המשתמשים השונים במשאבי המחשוב של מכון היצוא, והיא תהיה רשאית להשהות או לבטל באופן מיידי הרשאה שהוענקה למשתמש בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם.
 2. מינהלת האתר תהיה רשאית להכניס שינויים בתכני דפי המידע המופיעים באתר זה ולבצע את כל הפעולות הדרושות להבטחת פעילותו התקינה והחוקית של האתר בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 3. כל משתמש הנתקל בביצוע עבירה בשימוש במשאבי המחשוב של מכון היצוא ו/או בהפרה מכל סוג של תנאי השימוש באתר, מתבקש לדווח על כך באופן מיידילמינהלת האתר, בכתובת דואר אלקטרוני: einatg@export.gov.il.

 

פניות

בכל שאלה אודות השירותים הניתנים באמצעות האתר ובשאלות נוספות הנוגעות למערכת המידע של מכון היצוא ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:einatg@export.gov.il .

 

שונות

מכון היצוא רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מכון היצוא יפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

 

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהשימוש בשירות ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב להוציא כל מקום שיפוט אחר.


מדיניות הפרטיות

 

המכון מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה יכללו את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. התנאים סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש המכון במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 

רישום לשירותים

המכון יהיה רשאי להתנות את הגלישה לאתר כולו ו/או חלקו ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתו. הפרטים אשר חובה למלאם יצוינו במפורש. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים בשדות החובה לא יתאפשר לו לגלוש באתר ו/או חלק ממנו, כפי שיקבע על ידי המכון מעת לעת. המכון יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או פרטים ביחס אליו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

מאגר מידע

הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע של המכון.

 

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו ניגש לאתר ועוד. המכון ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שמסר המשתמש בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

o       כדי לשלוח אל המשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי המכון וזאת למשתמשים אשר יסכימו מעת לעת, לקבל חומר כאמור. המכון על פי שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי לכלול גם חומר פירסומי בהודעות אלו. המשתמש רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי לחיצה על לינק שיכלל בהודעה כאמור ו/או על ידי מילוי ושליחת הטופס כאן;

o       כדי לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים ו/או שירותים ו/או ליטול חלק בפעילויות אינטראקטיביות באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים מטעם המשתמש;

o       לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שיוכלו להתאים להעדפות המשתמש;

o       כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיני המשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלו. המידע שישמש את המכון לצורך כך לא יזהו את המשתמש אישית בשם או בכתובת;

o       כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המכון לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש אישית;

o       ליצירת הקשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית;

o       לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

המכון לא ימסור פרטים אישיים כגון שם וכתובת מגורים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

o       במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות איזה מהשירותים המוצעים בו, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, יהיה מכון רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;

o       אם יתקבל בידי המכון צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;

o       כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המכון;

o       בכל מקרה שהמכון יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של מי מטעם המכון או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 

Cookies

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, המכון יהיה רשאי "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים לזהות את המשתמש בעת הגלישה באתר (להלן – "העוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן – אקספולרר ו/או נטסקייפ (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, כמה זמן שהה באתר ואילו פעולות ביצע בו. המידע אינו מזהה אותו אישית ומכאן שהמידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מכון היצוא רשאי לשמור את המידע הנ''ל ולהשתמש בו לצרכיו על-פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מכון היצוא יהא רשאי להשתמש במידע שייאגר כאמור אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי. מכון היצוא יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי.

 

אבטחת מידע

מכון היצוא מיישם מנגנוני אבטחה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של מכון היצוא מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה מאסר כקבוע בחוק. עם זאת, ככל מאגר מידע ממוחשב, מכון היצוא אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד המכון בעניין זה, ובלבד שהמכון נקט באמצעים סבירים למנוע את הכניסה הלא מורשית.

 

המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי מכון היצוא, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאלה כאמור לעיל.

 

 

 

זכות לעיין במידע

המשתמש זכאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצון המשתמש לעשות כן, הוא מתבקש לפנות אל מנהלת האתר בטלפון או בדואר אלקטרוני einatg@export.gov.il.

מידע שנאסף בעת השימוש באתר

טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה"), על חברי המכון להזין שם משתמש וסיסמא, ומשתמש חדש נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. בנוסף, יש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו בהתאם למוצר הנרכש. 
יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.  
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

באשר לפרטי התשלום הנמסרים על ידי משתמשים, פרטים אלו נמסרים באופן מאובטח לצדדים שלישיים הקשורים בתהליך סליקת כרטיס האשראי (לרבות חברת האשראי, וגורמי ביניים האחראים על הסליקה) הפועלים על פי מדיניותם בנושא זה. איננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי, ואין באפשרותנו לשחזר פרטים אלו באופן כלשהו. הדרך בה אנו יכולים לזהות את פרטי הרוכש לצורך החזרים כספיים הינה באמצעות מספר ההזמנה הניתן לכל רוכש במעמד הרכישה באתר.

ביצוע תשלומים

כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

במקרים בהם המשתמשים באתר מעוניינים לבצע תשלומים באמצעות האתר, הפעולה מתבצעת בשרת/ים מאובטח/ים המופעלים עבור המכון. הנתונים שנאספו בשרתים המאובטחים אינם נשמרים בשרת של אתר המכון אלא נשמרים באותם שרתים מאובטחים. 

מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע המכון בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 3 שעות מסיום הליך המכירה.     

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ועל ידי חברות האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

ביטול

אין אפשרות לבצע ביטול דרך האתר, ובמקרה של ביטול יש לפנות למכון היצוא info@export.gov.il
תנאי הביטול הם בכפוף להוראות כל דין, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010.

 

 

 

טעינה

אירוע השבוע

אירוע השבוע