מכון היצוא

הגדרת מפעל חיוני

19 למרץ 2020
מאת: יחידת המודיעין מכון היצוא.

בימים האחרונים אנו מקבלים פניות רבות מיצואנים המבקשים להגדיר עצמם כמפעל חיוני בעת משבר.

 הגדרת מפעל חיוני/מפעל למתן שירותים קיומיים:

נוכח החלטת הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, בהתאם לסמכותה הקבועה בסעיף 39 לחוק יסוד הממשלה, מפעל חיוני הוא כל מפעל או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים, ושאושר לענין זה בצו על ידי השר בהתייעצות עם שר הבטחון, ובשעת לחימה - על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם השר וכן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או ליצוא, והשר אישר אותו בצו לענין זה; השר רשאי למנות ועדה לייעץ לו לענין מפעלים חיוניים.

 "מפעל למתן שירותים קיומיים" - כל מפעל או חלק ממנו, שנותן שירותים קיומיים ושהשר אישר אותו בצו לעניין זה לצורך מצב מיוחד בעורף או אירוע חירום אזרחי, או מפעל או חלק ממנו שנותן שירותים קיומיים שהשר אישר אותו בצו בזמן מצב מיוחד בעורף או בעת אירוע חירום אזרחי, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת לפי סעיף 39א;

"שירותים קיומיים" - אחד מאלה:

(1) אספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או דואר;

(2) שירות שיש לספקו לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה או בשטח שעליו חלה הכרזה על מצב מיוחד בעורף או הכרזה על אירוע חירום אזרחי;

(3) שירות שלדעת השר הוא חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסיה;

(4) שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין, לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.

 במצב הנוכחי, ולאחר הנחיית הממשלה על צמצום כוח האדם במשק חברות שרוצות להגדיר עצמם כמפעל חיוני יכולות לפנות לחדר המצב של התאחדות התעשיינים בטלפון 050-7194700.

 

להלן הודעת התאחדות התעיישנים בנושא נכון ל19.3.2020: 

  1. עד לפרסום החלטת הממשלה והצו הסגר - התעשייה עובדת כרגיל תחת הנחיות משרד הבריאות והתאחדות התעשיינים להמשכיות עסקית (כולל הנחיות נפרדות להסעות). ההתאחדות כולה פועלת לקבלת החלטות שיאפשרו לתעשייה הישראלית להמשיך לפעול גם תחת האירוע המורכב שהמשק עובר.

  2. פרט אישור הענפים החריגים - יתר התעשייה יורדת ל- 30% מכוח העבודה במקום העבודה. הכוונה היא לאפשר גמישות למעסיק לשחרר לעבודה מהבית את כל מי שאפשר, לקבוע משמרות חדשות לעובדי ייצור ולאפשר פעילות תעשייתית גם בתנאי הפרדה ובידוד חלקיים. תקנות שעת חירום שמופצות עכשיו ברשת אינן סופיות ועשויות להשתנות.

  3. רשימת מפעלים חיוניים - אנחנו לוחצים לאשר את רשימות המפעלים שהועברו להתאחדות בימים האחרונים, טרם התקבלה החלטה על כך במשרד העבודה. מי שהוגדר טרם המשבר כמפעל חיוני קיבל הודעה על כך ממשרד העבודה. לא כל המפעלים החיוניים יקבלו ככל הנראה החרגה מהצורך לרדת במספר העובדים במקום העבודה. מפעלים קיומיים זו רשימה מצומצמת יותר והם כנראה יקבלו החרגה.

  4. לפי הידוע כעת, לא יהיו אישורי מעבר ויהיה ניתן להסתפק בתעודת עובד בתעשייה או מכתב מהמעסיק במקרה של אכיפה. זה רלבנטי גם לענפים המוחרגים וגם לכאלה שלא וממשיכים לעבוד במתכונת מצומצמת.

  5. חדר המצב של ההתאחדות תוגבר משמעותית וניתן לפנות אליו או לאיגודים/מרחבים למידע נוסף והצפת צרכים.

 

היצואנים מוזמנים לפנות לחדר המצב של מכון היצוא בכל שאלה ועניין הקשור להשפעות משבר הקורונה על היצוא בטלפון ובווטסאפ -  052-3173178 ובמייל information@export.gov.il.

טעינה