מכון היצוא

חוק חופש המידע

לכל מידע בנוגע לפעולות שמבצע המכון מכוח התקשרותו עם משרד הכלכלה והתעשייה,  
ניתן לפנות לממונה על חופש המידע במשרד הכלכלה והתעשייה בכתובת Hofesh.Meda@economy.gov.il 

טעינה