מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2013

בהתאם למגמה העולמית, שנת 2102 בייצוא הישראלי התאפיינה בקיפאון בשיעורי הגידול. על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל בניטרול מכירת חברות הזנק נותר ללא שינוי בהשוואה ל-2102 והסתכם בהיקף כולל של כ-93 מיליארד דולר.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה