מכון היצוא

קול קורא בנושא קידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבין-לאומי

בהמשך למדיניות הממשלה לחיזוק הקשרים המדיניים והכלכליים של ישראל עם מדינות מתפתחות ועל מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בתחום הפיתוח הבין-לאומי, התקבלה החלטת ממשלה מס' 4021 מיום 23.7.2018 .
ההחלטה הקימה וועדה בין-משרדית אשר תפקידה לקדם את פעילות הממשלה בתחום הפיתוח הבין-לאומי, לקבוע את סדרי העדיפויות הממשלתיים ולגבש אסטרטגיה. במסגרת גיבוש האסטרטגיה ייבחנו:

  1. כלים לעידוד המגזר הפרטי הישראלי להשתלבות בפיתוח בין-לאומי. 
  2. כלים לעידוד חדשנות ישראלית לצרכים הייחודיים של העולם המתפתח.
  3. כלי מימון להגדלת פוטנציאל השוק של המגזר הפרטי הישראלי
    ובכלל זה מוסד פיננסי ישראלי לפיתוח.
  4. כלים להעצמת הסיוע הישראלי ולחיבור בינו לבין המגזר הפרטי והמגזר השלישי.
    משרד ראש הממשלה מבקש להזמין את המגזר הפרטי, ארגוני החברה האזרחית והציבור הרחב להעביר עמדות והמלצות בנוגע לארבעת הנושאים שפורטו לעיל לכתובת הדוא"ל development@pmo.gov.il , וזאת עד ליום חמישי, 6 בספטמבר 2018 .
    יובהר כי לצורך גיבוש המלצותיה הסופיות, הוועדה תהא רשאית להשתמש בתוכן העמדות וההצעות, וכן לפרסמן, לרבות באתרי האינטרנט של הממשלה.
טעינה