מכון היצוא

מסמכים לגוביינא - Documentary Collection

עיקרון הפרדת הרשויות

חלק גדול מהעסקות בסחר הבינלאומי נעשות תחת עקרון הפרדת הרשויות. עקרון זה קובע שזכויותיהם של הצדדים לעיסקה – המוכר (היצואן) והקונה (היבואן) תשמרנה כל עוד הטובין מוחזקים בידי צד אחד והכסף בידי צד אחר. מכאן שבשתי השיטות הישירות הנ"ל, עיקרון הפרדת הרשויות מופר שכן בשיטת התשלום בחשבון פתוח, היבואן מקבל את המטען ומחזיק את התמורה בידיו. מצד שני, במכירה בשיטת התשלום "תשלום מראש" היצואן הוא זה שברשותו התמורה לסחורה והסחורה עצמה. המכשיר המקובל המאפשר קיום של הפרדת הרשויות בסחר חוץ הוא שטר המטען הימי. בשנת 1855 נחקק באנגליה חוק שטר המטען אשר העניק למסמך זה את תכונת הקניין (זאת, בנוסף לתכונותיו של שטר המטען כקבלה וכראיה לתנאי החוזה, אשר היו מקובלות כבר מהמאה ה-16). אם לשטר המטען לא היתה תכונה זו, היה צריך בעיקרון היצואן ללוות את הסחורה, להביאה ליבואן ולגבות את התמורה – זאת כפי שבאמת נעשה לפני הענקת תכונת הקניין לשטר המטען הימי. תכונת הקניין הפכה את שטר המטען הימי למסמך סחיר. תכונה זו אף מאפשרת לצדדים לעיסקה להפקיד באופן זמני את החזקה על הטובין בידיו של גורם שלישי, גורם שאמין על הצדדים כנייטרלי – הבנק. כך המוכר אינו נפרד מזכויותיו על הסחורה והקונה אינו חזרה עליה.

 

מסמכים לגוביינא

מסמכים לגוביינא – Documentary Collection – היא שיטת תשלום דוקומנטרית ולא ישירה. בשיטה זו, היצואן (אשר נקרא "מושך" – Drawer), שולח את הסחורה ליבואן ("הנמשך" – Drawee). במקביל, שולח היצואן את מסמכי המשלוח ובהם שטר המטען לבנק שלו. בנק זה נקרא בדרך כלל "הבנק המוסר" – The Remitting Bank. הוא שולח את המסמכים יחד עם הוראות לגביה לבנק במדינתו של היבואן, בנק שנקרא – "הבנק הגובה" – The Collecting Bank . על פי רוב זה יהיה הבנק של היבואן.

 

עם הגעתם של המסמכים לבנק הגובה יפעל בנק זה כנאמנם של הבנק המוסר/היצואן לצורך שמירת המסמכים ומסירתם ליבואן בהתאם להוראות שנתקבלו מהבנק המוסר.

 

כאמור לעיל, המסמכים אשר נשלחים מהבנק המוסר לבנק הגובה, חייבים להיות מלווים בהוראות גביה אשר מכילות הנחיות מדויקות לבנק הגובה, לגבי התנאים בהם הוא רשאי לשחרר את המסמכים לידיו של היבואן. בנק שלא יציית להוראות הגביה יפר את חובת הנאמנות שלו כלפי היצואן וכלפי הבנק המוס ועלול להיתבע לפרוע בעצמו את סכום הגוביינא.

 

מערכת היחסים בין הצדדים נקבעו בכללים האחידים למסמכים לגבייה, כפי שהתפרסמו בפרסום מספר 522 של לשכת המסחר הבינלאומית (ICC).

 

אפשרויות גביית המסמכים

קיימות בעיקרון שתי צורות של גבייה.

 

א. גביה נקיה – Clean Collection

מסירת המסמכים לנמשך תיעשה במזומן, כנגד מסמכים פיננסיים מצורפים.

 

ב. גביה דוקומנטרית – Documentary Collection

מסירת המסמכים לנמשך תיעשה במזומן, כנגד מסמכים מסחריים מצורפים. הגביה הדוקומנטרית יכולה להיות כנגד תשלום ויכולה להיות כנגד מסמכים.

 

מסירת מסמכים כנגד תשלום

שיטה זו נקראת C.A.D.  (Cash Against Documents).  לעתים היא נקראת גם D/P (Documents Against Payment).  הנאמן (הבנק) ימסור את המסמכים רק כנגד תשלום מיידי.  תשלום זה יועבר על ידו ליצואן.


מסירת מסמכים כנגד קיבול

שיטה זו נקראת D/A (Documents Against Acceptance). בד"כ משתמשים בה כאשר היבואן יכול, בהתאם לחוזה המכר, לקבל אשראי מהיצואן. המסמכים יימסרו ליבואן כנגד חתימתו על מסמך כספי. המסמכים המקובלים הם שטר חליפין (Bill of Exchange)* ושטר חוב (Promissory Note)**.

 

 

* שטר חליפין

שטר חליפין מוגדר בפקודת השטרות, כ"פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם אל חברו חתומה בידי נותנה,  בה נדרש האדם אליו ניתנה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו או למוכ"ז, סכום מסויים בכסף  עם דרישה או בזמן עתידי קבוע".  שטר החליפין המשוך בידי היצואן על הקונה וחתימתו של הקונה על פני השטר, מהווה את התחייבותו למילוי הפקודה.

השטר יכול להישאר אצל הנאמן (שיציגו לנמשך ביום הפרעון)  ויכול, בהתאם לדרישת היצואן להישלח אליו למשמרת על מנת שהוא יציג אותו לגביה סמוך למועד הפרעון.


** שטר חוב מוגדר בפקודת השטרות כ"הבטחה, ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם לחברו, חתומה בידי עושה השטר, בה הוא מתחייב לפרוע לאדם פלוני או לפקודתו או למוכ"ז, עם דרישה או בזמן עתיד-קבוע או ניתן לקביעה סכום מסוים בכסף". את שטר החוב ממציא הקונה ובחתימתו הוא מתחייב לטובת המוכר.

 

 

סיכונים ליצואן

 

הסיכונים בשיטת C.A.D..

בשיטה זו חשוף היצואן למספר סיכונים. סיכון ראשון הוא זה הנובע ממסירת מסמכים על ידי הנאמן ללא קבלת תשלום. סיכון שני הוא סירובו של הקונה לשלם ובעצם התחרטות שלו על העיסקה כולה.

הסיכונים בשיטת D/A.

בשיטה זו חשוף היצואן ליותר סיכונים מאשר בשיטת C.A.D.. אין ליצואן וודאות שהיבואן יממש את התחייבותו לתשלום עתידי.

 

מילון למונחים המקובלים בשיטת התשלום מסמכים לגוביינא

 

Bill of Exchange

שטר חליפין

C.A.D.  Cash Against Documents

מסמכים כנגד תשלום

Clean Collection

גביה נקיה

Collecting Bank

הבנק הגובה

D/A – Documents Against Acceptance

מסמכים כנגד קיבול

D/P – Documents Against Payment

מסמכים כנגד תשלום

Documentary Collection

מסמכים לגוביינא, גביה דוקומנטרית

Drawee

הנמשך (היבואן)

Drawer

המושך (היצואן)

Promissory Note

שטר חוב

Remitting Bank

הבנק המוסר

 

 

 

טעינה