מכון היצוא

הזכות המוסרית - זכות לקרדיט ולאי סילוף היצירה, מאת עו"ד יריב קדם

זכות מוסרית לפי סע' 4א לפקודת זכות יוצרים, מקנה ליוצר את הזכות כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה המקובלים (קרדיט), ושלא ייעשה ביצירתו כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לאותה יצירה, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו. זכותו זו אינה תלויה בזכותו החמרית באותה יצירה, והיא תעמוד לו אף לאחר שזכות זו, כולה או מקצתה, הועברה לאחר. למרות האמור, ניתן לוותר על זכות מוסרית ביצירה, באופן מלא או חלקי. דוגמאות לויתור חלקי על זכות מוסרית הינן נוסחי רשיונות המוצעים ע''י ''הפדרציה לתוכנה חופשית'' (Free Software Federation– FSF), לשימוש ע''י יוצרי תוכנות (GPL) (תורגם לעברית ע''י עו''ד חיים רביה), ואף לשימוש ע''י יוצרי מסמכים כתובים (FDL). במהותם, רשיונות אלו מתירים שימוש, לימוד, העתקה, שינוי, והפצה חוזרת ונשנית של תוכנה או מסמך, בהתאמה, בכפוף לתנאים מסויימים, לרבות אזכור שמותיהם של היוצרים ומעדכני היצירה, על קוד המקור של עותקי היצירה המקורית וגרסאותיה.
 
ישראל אימצה את הוראות הסכם TRIPS בשנת 1999. במסגרת זו הוצא, בין השאר, צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש''ס - 1999, ותוקנה פקודת זכות יוצרים, 1924, לשם הרחבת הגדרת ''יצירות ספרותיות'' גם לתוכנות מחשב.
 
Copyrights © Yariv Kedem & Co. – Law Offices, 2008
 
טעינה