מכון היצוא

CIF- קניה בתנאי ס.י.פ – האם הביטוח תקף עד ליעד?

אחד המשפטים הנפוצים ביותר שנשמעים ממבוטחים בביטוח ימי הוא: "יש לי ביטוח ממחסן למחסן" או לחילופין "מדלת לדלת". האמנם? האם זה אכן המצב? הסיבה לטעות הנפוצה הזו היא שאכן הפוליסה מתייחסת למסע ממחסן הספק עד למחסן המקבל, אך היא מתנה על כך ומבהירה את הדברים. אך לא הכל קוראים את הניסוח עד תומו.

אחד הנושאים החשובים הקשורים לקביעת תוקף הביטוח, מופיע דווקא בסעיף התביעות (כלומר במקום אחר בפוליסה) שם קובע המבטח כי בכדי לקבל תגמולי ביטוח, על המבוטח להיות בעל זיקת ביטוח לנשוא הביטוח בעת הנזק. איך נקבעת זיקה זו? על בסיס תנאי הקניה! אם הקניה נעשתה בתנאי EX-WORK, אזי יש למבוטח-הקונה זיקה למטען בכל שלבי המסע – מה שלא נכון לומר באם הבעלות על הטובין עוברת לקונה רק בעת ההטענה על האניה.

מה זה CIF?
אחד המצבים הבלתי נהירים לרוב המבוטחים הוא מצב של קניה בתנאי CIF (משמעותו COST, INSURANCE, FREIGHT). היבואן בתנאים אלו מניח כי הוא קנה את הטובין כאשר ההובלה והביטוח נעשו על ידי המוכר. הנחה זו נכונה אך יש לה מגבלה – עד היכן יש לכך תוקף. בדרך כלל הקניה היא בתנאי CIF – נמל יעד, או CIF – ישראל. בשני מצבים אלו הבעלות על הטובין עוברת לקונה בהגיע המטען לארץ. אם כך נשאר למבוטח קטע "קצר" של הובלה עד לחצריו. בשלב הזה  - אין ביטוח תקף מצד המוכר. מרבית המבוטחים משוכנעים כי גם אם הביטוח שערכו עבורם בחו"ל אינו בתוקף, הרי יש ביטוח למוביל היבשתי ואין בעיה. ההפך הוא הנכון. בהגיע המכולה או המשטח לחצר המבוטח וגילוי הנזק/האובדן, עלול היבואן לעמוד בפני שוקת שבורה. המבטח מחו"ל, יהיה אדיב וקואופרטיבי ככל שיהיה, יבהיר לתובע כי הביטוח שלו הסתיים כבר בנמל, ולכן גילוי הנזק בחצרי המבוטח אינו מענינו. המוביל היבשתי, אם ערך ביטוח לגבי ההובלה – ואם כן, מאיזה סוג (סחורה בהעברה? חבות? שניהם?), עלול לטעון שבשלב שהחזיק בטובין לא ארע דבר ולכן כל נזק באם נטען, היה כבר קודם לכן.

מה אם כך על היבואן לעשות? התשובה פשוטה ביותר. היות והבטוח שהוא ערך בגין פעולותיו (ואנו מתייחסים למבוטח שמחזיק בפוליסה פתוחה לגבי כל משלוחיו) מכסה את המטענים שלו לגבי התקופה בה יש לו זיקה – המקטע הזה גם הוא אמור להיות כלול בפוליסה. ישנה רק בעיה קטנה אחת – לשם כך יש לדווח למבטח על  משלוחי ה-CIF ולשלם פרמיה בהתאם. כאן כנראה טמון ה"מוקש" לחוסר הכיסוי. המבוטח הסביר שקנה ב-CIF לא מדווח על משלוחים אלו למבטח ,ולכן כשקורה המקרה הוא אינו יכול לבוא ולטעון לכיסוי ביטוחי – כי הרי חרג מתנאי הפוליסה בכך שלא דיווח.

המסקנה פשוטה – יש למסור דיווח על כל משלוח (למעט משלוחי CIF שלצידם מצוין "עד יעד סופי"), לשלם את הפרמיה המתאימה ולהיות מבוטחים בעת צרה. 

טעינה